REKISTERISELOSTE

 

Lämmin Koti Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Lämmin Koti Oy
Markku Väänänen
Yhteystiedot:
Alasintie 1
80130 Joensuu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Markku Väänänen
Alasintie 1
80130 Joensuu
044 972 9213
markku.vaana@gmail.com

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat, asiakkaiden edustajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
 Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 Työsuhteen ylläpitäminen ja työajan seuranta, lakiin perustuen
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 asiakassuhteen hoitaminen
 palveluistamme kertominen
 työsuhteen tietojen ylläpitäminen
 toimittajasuhteen ylläpitäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 nimi
 osoite
 sähköposti
 puhelinnumero
 Henkilötunnus

Asiakastiedot
 asiakastietoja voidaan tarvittaessa ostaa ja tietoja käsitellään lain vaatimalla tavalla.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Lämmin Koti Oy
Markku Väänänen
markku.vaananen@lamminkoti.com 
044 972 9213

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme
Poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
 asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 työntekijöiltä työsuhteen alussa ja aikana

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lämmin Koti Oy:n ulkopuolelle.
Mikäli käytämme esim. uutiskirje palveluntarjoajaa, varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 Työsuhteen henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin työsuhde on voimassa. Ja siitä
lainmäärän tietojen säilytysvelvollisuuden ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.